Anna

Jobcoach, Mental Health Coach

Communication, Resilience, High Sensitivity
englisch, polnisch, deutsch

📍online

What is your focus in job coaching?
 • Career reorientation
 • Re-entering the workforce after an extended break
 • Development of soft skills
 • Burnout prevention
 • Stress management
 • Assistance with job search and creating modern and impactful application documents
 • Training for participation in job interviews
 • Boosting self-confidence
 • Support for enhanced self-understanding and acceptance
What methods do you use in coaching?
 • Consultation in the application process
 • Career counseling
 • Motivational methods
 • Working with individual goals
 • Methods for strengthening self-confidence
 • Working with individual resources
 • Support in finding suitable solutions
 • Psychological counseling
 • Psychoeducation
 • Personality tests
 • Visualization techniques
 • Neuropsychological approach
 • Application of Artificial Intelligence
What makes you a coach?
 • I believe that every person has competencies and talents that can contribute to their happiness
 • I have experience in conducting recruitment processes as a recruiter and as a soft skills trainer for executives
 • I bring an understanding of the requirements of recruiters and HR
 • I work in three languages: Polish, English and German
 • I utilize modern technologies, including Artificial Intelligence, for sessions and my work
What do your coachees (clients) about you?
 • I have the ability to recognize the competencies and traits of my clients, of which they were not previously aware
 • Sessions with me take place in an atmosphere of trust and support
 • My strengths include active listening and targeted questions that reveal new perspectives and help uncover the client’s potential
 • I support my clients in achieving their goals, adapting to their individual pace.
Education:

Master’s degree in Psychology (Adam Mickiewicz University in Poznań)

Qualifications:
 • ACSTH Coach
 • Assessor of the „Assessment & Development Center“ method in recruitment
 • Trainer after completing the „Train the Trainer“ course at IHK Berlin
Your favorite book:

I like all books because each one gives me new impulses.

Your favorite motto/quote:

Whether you think you can, or you think you can’t – you’re right Henry Ford

Na czym głównie skupiasz się w coachingu?
 • Zmiana kariery
 • Powrót do pracy po dłuższej przerwie
 • Rozwój umiejętności miękkich
 • Zapobieganie wypaleniu zawodowemu
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Pomoc w poszukiwaniu pracy i tworzenie nowoczesnych i przekonujących dokumentów aplikacyjnych
 • Szkolenie z udziału w rozmowach kwalifikacyjnych
 • Wzmacnianie pewności siebie
 • Wsparcie dla lepszego zrozumienia i akceptacji samego siebie
Jakie metody stosujesz w coachingu?
 • Doradztwo w procesie rekrutacyjnym
 • Doradztwo zawodowe
 • Metody motywacyjne
 • Praca z indywidualnymi celami
 • Metody wzmacniania pewności siebie
 • Praca z indywidualnymi zasobami
 • Wsparcie w poszukiwaniu odpowiednich rozwiązań
 • Doradztwo psychologiczne
 • Psychoedukacja
 • Testy osobowości
 • Techniki wizualizacji
 • Neuropsychologiczne podejście
 • Wykorzystanie sztucznej inteligencji
Co charakteryzuje Cię jako coacha?
 • Wierzę, że każda osoba posiada kompetencje i talenty, które mogą przyczynić się do jej szczęścia
 • Posiadam doświadczenie w przeprowadzaniu procesów rekrutacyjnych jako rekruterka oraz jako trenerka miękkich umiejętności dla stanowisk kierowniczych
 • Rozumiem wymagania rekruterów i HR
 • Pracuję w trzech językach: polskim, angielskim oraz niemieckim
 • W sesjach i mojej pracy korzystam z nowoczesnych technologii, w tym sztucznej inteligencji.
Co cenią w Tobie Twoi klienci?
 • Posiadam zdolność do rozpoznawania kompetencji i cech moich klientów, z których wcześniej nie zdawali sobie sprawy
 • Sesje ze mna przebiegają w atmosferze zaufania i wsparcia
 • Moje mocne strony to aktywne słuchanie oraz celne pytania, które ukazują nowe perspektywy i pomagają odkryć potencjał klienta
 • Wspieram moich klientów w realizacji ich celów, dostosowując się do ich indywidualnego tempa
Studia

Magister psychologii (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Kwalifikacje
 • Coach ACSTH
 • Asesorka metody rekrutacyjnej “Assessment & Development Center”
 • Trenerka po kursie “Train The Trainer” w IHK Berlin
Moja ulubiona książka:

Lubię wszystkie książki, bo każda dodaje mi nowych inspiracji

Moje ulubione motto-cytat:

Obojętnie czy uważasz, że możesz czegoś dokonać lub nie – masz rację. Henry Ford

Starte jetzt mit deinem Coach in eine
erfolgreiche berufliche Zukunft.​

Zufriedene Coachees sprechen für sich ...

So läuft die Zusammenarbeit ab

01
Schritt 1
Wähle deinen Coach
02
Schritt 2
Kostenfreies Erstgespräch​​
03
Schritt 3
Individuelles Coaching​
04
Schritt 4
Beruflicher Neustart

Wie können wir Dich unterstützen?

Wir sind hier, um dir zu helfen! Wenn du Fragen hast, weitere Informationen benötigst oder einfach nur Hallo sagen möchtest, zögere nicht, uns zu kontaktieren. Fülle das Formular aus, und wir werden uns so schnell wie möglich bei dir melden.

Wir freuen uns darauf, von dir zu hören!

Unsere Adresse

Herbststr. 49 , 13409 Berlin

Telefon

E-Mail