Mirosława

Trener psychoedukacji i reorientacji zawodowej

Wysoka wrażliwość, odporność, komunikacja bez przemocy
polnisch, russisch 

📍online

Dzięki współpracy ze mną:
 • aktywizujesz samoświadomość oraz nauczysz się porządkować i regulować myśli, emocje i potrzeby 
 • poćwiczysz asertywność i komunikację bez przemocy 
 • opracujesz bilans swoich mocnych stron oraz poznasz jak przełożyć je  na niemiecki rynek pracy
 • zdobędziesz motywację do działania i wyznaczysz swoje cele oraz  strategie ich osiągnięcia
 • przygotujesz wyprofilowane  dokumenty rekrutacyjne (CV, LM, profil online) i poćwiczysz rozmowę kwalifikacyjną
 • znajdziesz  drogę do wewnętrznej  równowagi między wolnością a odpowiedzialnością oraz wzmocnisz samostanowienie
Jakich metod używasz w coachingu?
 • Wywiad pogłębiony (poznanie biografii, zbadanie potrzeb, oczekiwań i obaw)
 • Aktywne słuchanie i pytania otwarte 
 • Metody aktywizujące: burza mózgów, wymiana doświadczeń, samodiagnoza, wizualizowanie poprzez mapy myśli, mapy skojarzeń
 • Bajki terapeutyczne (w formie słownej i audio-wizualnej)
 • Ćwiczenia interaktywne i ruchowe
 • Kompas Talentów i Analiza SWOT
 • Metoda SMART i model GROW 
 • Ewaluacja poprzez informację  zwrotną 
Co definiuje Cię jako trenera/coacha?

Wierzę, że każdy z nas jest CUDEM do odkrycia i DAREM dla świata!

Mimo, że różne koleje losów i doświadczeń mogły zaburzyć taki sposób patrzenia na siebie i innych, to nasza wartość ciągle jest niezmienna. 

Moją misją jest towarzyszyć i wspierać  osoby w drodze ich ponownego odkrywania i wzmacniania siebie oraz dążenia do równowagi i dobrostanu na różnych płaszczyznach życia (osobistej, zawodowej, relacyjnej). 

Co cenią w Tobie Twoi coachowani (klienci)?
 • Postawę życzliwości, otwartości, empatii i aktywnego słuchania, wzbudzających zaufanie i chęć współpracy.
 • Umiejętność zauważania potrzeb klienta i wspierania go w byciu przy sobie, sprzyjających większej samoświadomości.
Wykształcenie

Magister Europeistyki i Licencjat Ekonomii (Uniwersytet Łódzki)

Kwalifikacje
 • Ponad 4 lata doświadczenia pracy trenerskiej w obszarze profilaktyki zintegrowanej i psychoedukacji
 • Praktyka w zawodzie Coacha reorientacji zawodowej w gabinecie Dipl.-Päd. Kasia Koziol Entscheidungscoach-Jobcoach
 • Absolwentka Szkolenia Trenerskiego nt. profilaktyki zintegrowanej (Instytut Profilaktyki Zintegrowanej w Warszawie)
 • Absolwentka Szkolenia nt. umiejętności trenerskich prowadzenia warsztatów psychoedukacyjnych (Ośrodek Pracy z Rodziną “Reintegracja” w Warszawie)
 • Absolwentka Studium Polonijnego pt. Poradnictwo i strategie wspierające (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Twoja ulubiona książka

Life Without Limits: Inspiration for a Ridiculously Good Life, Nick Vujicic (wersja po polsku: Bez nóg, bez rąk, bez ograniczeń) 

Twoje ulubione motto/cytat

Jesteś CUDEM do odkrycia i DAREM dla świata!

Благодаря сотрудничеству со мной:
 • активизируешь самосознание, а также научишься приводить в порядок и регулировать мысли, эмоции и потребности 
 • потренируешься в ассертивности и  ненасильственном общении 
 • разработаешь баланс сильных сторон и узнаешь как перенести их на немецкий рынок труда
 • приобретешь мотивацию к действию и определишь цели, а также стратегии их достижения
 • подготовишь профильные  документы для процесса отбора персонала (резюме, сопроводительное письмо, профиль онлайн) и потренируешься к собеседований
 • найдешь путь к внутреннему  балансу между свободой и ответственностью, а также укрепишь самоопределение
Какие методы вы используете в коучинге?
 • Углублённое интервью (изучение биографии, потребностей, ожиданий и опасений)
 • Активно слушать и задавать открытые вопросы 
 • Активизирующие методы: мозговой штурм, обмен опытом, самодиагностика, визуализация через карту мыслей, карту ассоциаций
 • Терапевтические басни (в устной и аудио-визуальной форме)
 • Интерактивные и подвижные  упражнения
 • Компас талантов и Анализ SWOT
 • Метод SMART и модель GROW
 • Оценка эффектов посредством обратной связи
Что характеризует вас как тренера/коуча?
 • Я верю, что каждый из нас – это чудо, которое стоит открыть и подарить  миру!
 • И хотя разные повороты судьбы и опыт могут нарушить этот взгляд на себя и других, наша ценность остается неизменной. 
 • Моей миссией является сопровождать и поддерживать людей на их пути к новому открытию и укреплению себя, а также к стремлению к балансу и благополучию в различных сферах жизни (личной, профессиональной и в отношениях). 
Что ваши подопечные (клиенты) ценят в вас?
 • Доброжелательность, открытость, сочувствие и активное слушание, внушающее доверие и готовность к сотрудничеству.
 • Способность замечать потребности клиента и поддерживать его, в том чтобы быть при себе, способствуя большему самосознанию.
Образование

Степень магистра в области европейских исследований и степень бакалавра в области экономики (Лодзинский университет)

Квалификации
 • Более 4 лет опыта работы в качестве тренера в области комплексной профилактики и психообразования 
 • Практика работы в качестве карьерного коуча в кабинете Dipl.-Päd. Kasia Koziol Entscheidungscoach- Jobcoach
 • Выпускница курса подготовки тренеров по интегрированной профилактике (Институт интегрированной профилактики в Варшаве)
 • Выпускница курса по обучению навыкам коучинга для проведения психообразовательных семинаров (Центр семейной работы „Реинтеграция“ в Варшаве)
 • Выпускница курса для польской диаспоры по теме консультирование и стратегии поддержки (Католический университет Люблина)
Ваша любимая книга

Life Without Limits: Inspiration for a Ridiculously Good Life, Nick Vujicic (версия на русском языке: Жизнь без границ. Путь к потрясающе счастливой жизни)

Ваш любимый девиз/цитата

Ты ЧУДО, которое стоит открыть и ПОДАРИТЬ миру!

Starte jetzt mit deinem Coach in eine
erfolgreiche berufliche Zukunft.​

Zufriedene Coachees sprechen für sich ...

So läuft die Zusammenarbeit ab

01
Schritt 1
Wähle deinen Coach
02
Schritt 2
Kostenfreies Erstgespräch​​
03
Schritt 3
Individuelles Coaching​
04
Schritt 4
Beruflicher Neustart​

Wie können wir Dich unterstützen?

Wir sind hier, um dir zu helfen! Wenn du Fragen hast, weitere Informationen benötigst oder einfach nur Hallo sagen möchtest, zögere nicht, uns zu kontaktieren. Fülle das Formular aus, und wir werden uns so schnell wie möglich bei dir melden.

Wir freuen uns darauf, von dir zu hören!

Unsere Adresse

Herbststr. 49 , 13409 Berlin

Telefon

E-Mail